Cent-Buttek

Den Cent Buttek Beetebuerg asbl, gegrënnt 2009 , unerkannt als  « association d’utilité publique »

  • ass aktiv géint Verschwendung vun Iesswueren duerch d’Asammelen vun net verkaaften, genéissbaren Liewensmëttel (ongeféier 600 to. pro Joer)
  • ënnerstëtzt manner bemëttelt Awunner duerch Weiderverdeelen vun deenen agesammelten Liewensmëttel

Ongeféier 400 Famillen aus de Gemengen Beetebuerg, Diddeleng,  Fréiseng, Hesper, Käl-Téiteng, Réiser a Rëmeleng, vum jeweilegen “office social” autoriséiert, profitéiren vun der Hëllef.

Den Cent Buttek brauch är aktiv Mathëllef

  • als benevole Mataarbechter(in) bei der Kontroll oder beim Transport vun de Wueren
  • mat engem finanziellen Don op de Konto BCEE LU20 0019 3055 1235 4000

Am viraus villmools Merci fir är wichteg Ënnerstëtzung.

All weider Informatiounen um Telefon 621 370 300 (A.Zeimet)


den Cent Buttek Bettembourg asbl, Fondée en 2009, association reconnue d’utilité publique

  • est active contre le gaspillage des produits alimentaires par la récupération des denrées alimentaires invendues de bonne qualité, soit quelques 600 to. par an
  • aide au soutien des résidents en situation précaire des communes de Bettembourg, Dudelange, Frisange, Hesperange, Kayl-Tétange, et Rumelange, autorisés par les « offices sociaux » respectifs, par la distribution des aliments collectés

La Cent Buttek de Bettembourg  lance un appel à votre aide, soit :

  • par l’engagement actif comme bénévole dans le contrôle ou le transport des produits collectés
  • par un don financier sur le compte : BCEE LU20 0019 3055 1235 4000

Pour toute information veuillez appeler au téléphone : 621 370 300 (A.Zeimet)