Summerakademie vum 28. August bis den 12. September – Spaass an Aventurë fir déi ganz Famill

De Summer heiheem zesummen erliewen.
Flott Aktivitéiten a kreativ Atelieren. Sech beweegen an eis Gemeng nei entdecken.
Sport a Fräizäitaktivitéiten ausprobéieren. Den Alldag méi nohalteg gestalten. Matmënsche kenne léieren.

De ganze Programm ab dem 13. August an der Agenda an iwwer Facebook.
D’Deelhuelen un den Aktivitéiten ass gratis.
D’Aschreiwung ass obligatoresch.
Fir déi Aktivitéiten, déi sech u Kanner ënnert 13 Joer riichten, ass d’Presenz vun engem erwuessenen Tuteur obligatoresch.

COVID-INFOEN: Déi néideg Informatioune zu de sanitäre Mesurë ginn Iech bei der Umeldung matgedeelt.


ACADÉMIE D’ÉTÉ PLAISIR ET AVENTURE POUR TOUTE LA FAMILLE du 28 août au 12 septembre

Des activités agréables et des ateliers créatifs. Bouger et redécouvrir notre commune.
S’essayer à de nouvelles activités sportives et récréatives. Concevoir le quotidien de façon plus durable. Faire connaissance avec ses concitoyens.

Découvrez le programme à partir du 13 août dans l’agenda et sur Facebook.
La participation aux activités est gratuite.
L’inscription est obligatoire.

Pour les activités s’adressant aux enfants de moins de 13 ans, l’accompagnement par un adulte est obligatoire.

INFOS COVID: les informations concernant les mesures sanitaires à respecter vous seront communiquées lors de votre inscription.

Documents