Vacances de poste temporaire au Service d’éducation et d’accueil

Hu Dir Erfarung an de Beräicher Betreiung, Erzéiung oder Animatioun vu Kanner a Jonken? ✅

Dir schwätzt Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch? ✅

Dir sitt iwwer 18 Joer mat engem Brevet A oder méi? ✅

De Service d’Education et d’Accueil vun der Gemeng Beetebuerg sicht pedagogesch Verstäerkung (m/w). Mir bidden e CDD bis de 15. Juli 2021.

Demande mam Liewenslaf, Diplom an enger rezenter Foto kann bis den 9. Mäerz 2021 iwwert de Postwee geschéckt ginn un:
Collège des Bourgmestre et Échevins
B.P. 29
L-3201 Bettembourg

Weider Renseignementer ginn et iwwert den Telefon 51 80 80-7307 oder iwwert sea.direction@bettembourg.lu