Aweiung vun der Garerstrooss

De Buergermeeschter Laurent Zeimet konnt vill Leit op der Aweiung vun der Garestross begréissen. An senger Ried huet hien erklärt, datt e Réaménagement vun der Rue de la Gare schonns lang a Wahlprogrammer a Schäfferotserklärungen stoung an dësen Schäfferot sech dëse Projet virgeholl hat.

 » D’Rue de la Gare. Eng vun eise “Sozialen Oderen” sollt méi attraktiv, méi schéin, méi frëndlech ginn.

Méi Liewensqualitéit

Méi Liewensqualitéit fir d’Awunner vun der Strooss an d’Clienten vun de Commercen.

Méi Gréngs am Stroossebild mat Beem an Hecken déi och Terrassen ofgrenzen.

Méi Liewensqualitéit fir d’Awunner awer och duerch eng iwwerfälleg Sanéierung vum Kanalréseau an eng Erneierung vun den Haususchlëss.

Méi Liewensqualitéit heescht awer och Prioritéit fir d’Foussgänger a Vëlosfuerer a manner Autoen am Stroossebild.

Méi Sécherheet

Well d’Garerstroos eng Nationalstrooss ass, konnt Gemeng net alleng iwwer den Aménagement décidéieren. D’Ouverture vum Minister François Bausch dat och op Staatsstroossen kéint Tempo 30 realiséiert ginn huet de Schäfferot motivéiert eise Projet Rue de la Gare an deem Sënn unzepassen.

No Concertatioun vum Gemengerot a grénger Luucht vun enger breeder Majoritéit hu mer an intensiven Concertatiounen mat de Responsabelen vu Ministère a Ponts&Chaussées de Projet Rue de la Gare fir Tempo 30 ugepasst.

De Projet ass mat den Awunner an de Geschäftsleit am Virfeld diskutéiert ginn. Natierlech ware mer eis bewosst dat Zäit vum Chantier fir Awunner a Geschäftsleit keng einfach géif ginn. An och d’Fro vu Parkplazen hu mer eescht geholl.

Grad well mer och an Zukunft wëllen en attraktive Kär vum Duerf behalen, ware mer iwwerzeegt, dat mer elo mat Courage missten handelen. Well d’Geschäftsliewen an eiser Gemeng kritt mat der Ouverture vun engem neien Supermarché a weideren Commercer wuel e neien Opdriff… awer net am Zentrum.

Fir e liewegen an attraktive Kär huet also missen eppes geschéien.

Elo hu mer e neie Kär, eng nei Rue de la Gare…

Mir mussen se elo zesumme mat Liewen fëllen.

Et ass e Mobilitéitskonzept ausgeschafft ginn dat et soll erlaben de Verkéier an eiser Regioun an Zukunft besser ze géréieren.

Alleng 19 Mesuren si virgesinn déi eis Gemeng direkt betreffen an eng Rei dovun sinn an der Realisatioun a mat der Rue de la Gare ass eng éischt elo ofgeschloss.

Mir hunn eis eng nei Plaz am Duerfkär ginn wou mer eis kenne begéinen, zesumme liewen an zesumme Freed hunn. Déi nei Rue de la Gare ass en Zeechen vun enger lieweger Gemeng déi nei Weeër geet, eng Gemeng déi un sech gleeft. Eng Gemeng déi sech op eng nei Zäit preparéiert. »

Well Beetebuerger Gare esou eng zentral Roll am ëffentlechen Transport spillt, huet den Nohaltegkeetsminister François Bausch ënner anerem a senger Ried annoncéiert, datt de Projet vum Ëmbau vun der Beetebuerger Gare em iwwer 3 Joer virgezu gëtt, sou datt den Ëmbau schonn am Joer 2020/21 ofgeschloss ka ginn!